Kontakt

Den gode Sø

Den gode sø har en god vandkvalitet og et rigt liv med smådyr, som bl.a. er føde for ænder.

Den gode sø anlægges, så der tages hensyn til anden natur og til landskabet. Nye søer kan f.eks. graves i fugtige lavninger, i eller ved dyrkede marker. Søer skal undgås i vandløb og kildevæld, heder, overdrev, strandenge samt i visse typer af moser og enge. Desuden skal man være varsom med at etablere søer i områder med for mange store løvfældende træer.

Hvis du følger de råd, der er nævnt neden for, vil du få en god sø, der vil tilføre naturen nye værdier.

Størrelse og form

Små vandhuller er langt de bedste for frøer, salamandre og mange smådyr. Fisk og ænder skal have mere plads, mindst 1000 m

Søens form skal følge terrænet. Bredden må gerne bugte sig, så der opstår små vige. Dybden i større søer bør være mindst 1,5-2 m i den centrale del. Små vandhuller kan godt fungere med mindre end 1 meters dybde. Bredden skal være jævnt skrånende, som hovedregel 1:5, hvis der graves i stabile materialer, der ikke flyder ud.

Søen afsluttes med ganske lavvandede partier på 1-3 meters bredde. En and, der snadrer efter føde, kan så nå bunden med næbbet. De lavvandede områder bliver søens "spisekammer", damange af smådyrene i en sø lever en stor del af deres liv her.

I søer mindre end 2500 m2 bør der ikke anlægges øer. En ø optager plads, og vanddybden bliver for ringe. I større søer kan en ø anlægges i den ene side, øen skal kun nå ganske få cm over vandfladen, og den skal have jævnt skrånende bred langs det meste af kanten.

Den opgravede jord

Det opgravede materiale skal udjævnes eller fjernes. Hvis det ligger som en vold omkring søen, vil det forhindre naturlig oversvømmelse, og volden vil ofte vokse til med brændenælder og tidsler.Det er vigtigt, at søen om foråret kan gå over sine bredder. En bevoksning af sump- og engplanter vil indfinde sig på de fugtige bredder og give en naturlig overgang til omgivelserne. 

Et par store sten langs bredden af søen er glimrende siddepladser for ænder. Den vanddækkede del tiltrækker vandinsekter og haletudser, fordi sten bliver hurtigere opvarmet end vandet.