Kontakt

Ferskvandsmuslinger - Naturens biofilter

Grønt og uklart vand i havedammen skyldes mikroskopiske alger. Ferskvandsmuslinger lever af mikroalger og renser vandet på en naturlig og miljøvenlig måde. Med det rette antal muslinger i dammen kan man opnå klart vand uden brug af giftige kemikalier og energikrævende filtre.

For at holde algevæksten nede skal man erfaringsmæssigt som udgangspunkt bruge 10-20 muslinger for hver 1.000 liter vand. Antallet kan svinge en del afhængig af muslingernes størrelse, dammens næringsindhold, eksponering for sollys, og hvad der i forvejen findes af dyr og planter mv. Muslingerne er med til at etablere en ny økologisk balance.

De muslinger, Arduinna Consult sælger, består af en blanding af dammuslinger og malermuslinger. Vi samler kun ind på steder med store, vildtlevende og bæredygtige bestande. 
Områderne er fri for den frygtede fiskevirus Egtvedsyge. Indsamlingen sker skånsomt og med håndkraft for ikke at skade det øvrige dyre- og planteliv.

Hvis man vil opnå en selvreproducerende muslingebestand, er det vigtigt, at der er fisk, som muslingelarverne kan bruge som mellemvært. Desuden skal dammen være så dyb, at den ikke fryser til bund i hårde vintre.

Levevis for Dammusling (Anodonta cygnea) og Malermusling (Unio pictorum)
Dammuslinger og malermuslinger er naturens eget rensningsanlæg. De findes i naturlige bestande i søer og i afløb fra søer. Her lever de halvt nedgravet i bunden. De er i stand til at flytte sig lidt rundt. Ved hjælp af en ”fod” kan de skubbe sig frem over bunden i søgen efter et godt levested.

Muslingerne pumper vand ind og ud gennem deres ånderør, mens mikroalgerne bliver filtreret fra. Hver musling filtrerer - afhængig af størrelse og under optimale forhold - mellem 50 og 300 liter vand i døgnet.

Begge arter bliver op til 20 år gamle og er kønsmodne efter ca. fire år. Man kan afgøre en muslings alder ved at tælle årringe på skallerne. Sent på året gyder hannerne deres sæd ud i vandet, som bliver optaget af hunnerne. Æggene klækker inde i hunnerne, som beholder larverne i sig frem til foråret.

Herefter svømmer larverne frit rundt i en periode, mens de søger efter en fisk, de kan hæfte sig fast på med det formål at blive spredt til nye områder. Uden dette ophold på en fisk vil larverne dø. Fiskene tager ingen skade af besøget. Efter et par uger slipper larverne fisken og lever nu nede på bunden resten af livet.