Kontakt

Søer i Danmark

Danmark er et land med mange søer, som både rekreativt og naturmæssigt spiller en stor rolle. I Danmark findes der cirka 120.000 søer større end 0,01hektar (100 m2). Langt hovedparten er dog småsøer og damme, og 98% er mindre end 1 hektar.

Vandkvaliteten i hovedparten af vore søer er desværre ringe. Vandet er ofte uklart og artsrigdommen blandt planter og dyr er generelt lille. I perioder kan der optræde store mængder af alger på vandoverfladen, mens planterne på søbunden er forsvundet eller deres udbredelse kraftigt reduceret. Fiskebestanden kan være betydelig, men er ofte domineres af meget få arter. De fleste fuglearter der er tilknyttet søerne, findes kun fåtalligt fordi fødemulighederne er begrænsede.

Såfremt en sø udvikler sig uhensigtsmæssigt, så findes der en lang række håndtag som kan anvendes, til at forbedre de biologiske forhold for plante og dyreliv.

Arduinna Consult har mange års erfaring med anvendelse af disse håndtag, og vi tilbyder hermed vores ekspertise til såvel etablering af nye søer samt restaurering af ældre søer.