Kontakt

Gedde (Esox Lucius)

Gedden er Danmarks største rovfisk  i ferskvand. Den lever både i ferskvand og brakvand med en saltholdighed under 10-12 promille. Den forekommer i alle slags søer med undtagelse af de meget sure og iltfattige. Gedden lever tillige i de rolige dele af vandløb og langs kysten i Østersøen.

I søer og vandløb er gedden stærkt tilknyttet vandplanter. Her finder gedden skjul, og det er herfra, den kan lave bagholdsangreb. Rigeligt med vandplanter er derfor en forudsætning for en stærk geddebestand. Geddeyngel undgår desuden at opholde sig på alt for dybt vand. Større gedder derimod, lever både i vegetationen og i åbent vand.

Føde 

Gedden ændrer fødevalg i takt med, at den vokser. Geddeynglen æder i starten dyreplankton, dernæst insekter og først senere fisk. Efter første leveår æder gedden hovedsageligt fisk, men kan indimellem også kaste sig over padder og ællinger. Gedden er kannibal og angriber artsfæller livet igennem. I søer, der er en del af et større vandsystem, vil gedderne æde en del af de ørred- og laksesmolt, som trækker gennem søer under deres vandring til havet.

Gedden jager normalt ved hjælp af bagholdsangreb. Det har i den forbindelse tidligere været antaget, at gedder jager dårligt i uklart og grumset vand. Undersøgelser fra både udlandet og DTU Aqua afviser dog dette. Gedder har nemlig et veludviklet sidelinjesystem, som gør dem i stand til at jage i bælgmørke, fra de er cirka 5 centimeter lange.

Vækst

Gedden vokser hurtigt og opnår en vægt på cirka et kilo efter 4-6 år. Hunnerne vokser hurtigere og bliver langt større end hannerne. Hannerne bliver kønsmodne som 2-3 årige ved en længde på 25-40 centimeter, hvorimod hunnerne er både ældre (3-5 år) og større (40-55 centimeter). I Danmark har man eksempler på 3-4 centimeter lang geddeyngel udsat i maj, som allerede i oktober målte omkring 40 centimeter (=mindstemålet i ferskvand) og veje knap et 1 kg. Maks længde er 1,5 m og ca. 30 kilo.   

Gydning

Legen foregår fra slutningen af marts til slutningen af april på lavt vand, f.eks. på oversvømmede enge. Rognen gydes i flere portioner. Hver moderfisk rummer 15.000-20.000 æg pr. kilo kropsvægt.