Kontakt

Skalle (Rutilus rutilus)

Skallen er udbredt over hele landet, hvor den lever i søer og i de nedre af vandløb samt i brakvand. Skallen er især talrig i næringsrige søer, hvor skalleyngel kan forekomme i store mængder. 
     
Skaller har stor betydning for søens økosystem, hvor den æder plankton, men den er også en vigtig byttefisk for rovfiskene i søen.

Størrelse

Skallen vokser som de fleste karpefisk generelt langsomt og bliver ofte kun 5-6 centimeter lang i løbet af sit første leveår. Den kan blive op til 25 centimeter på 7-12 år. Men i meget næringsrige søer med stor fødekonkurrence ses ofte en dårligere vækst. Skallen bliver først kønsmoden efter 3 år.

Adfærd

Skallen foretrækker åbent vand, hvor den med sine gode svømmeegenskaber ofte færdes i store stimer. I klare søer opholder skallen sig ofte langs bredden, hvorimod den udnytter hele søen i uklare søer.

Føler skallen sig i fare kan de søge skjul i grøden, hvilket nedsætter dens muligheder for at søge føde, da skallen ikke er så god til at manøvrere i tæt vegetation, som f.eks. aborren. 

Skallen er mest aktiv om dagen, men kan også søge føde ved svagt lys. Dens aktivitetsmønster er afhængig af søtypen og fødeudbuddet samt faren for rovfisk. 

Om vinteren bliver skallen ofte passiv og søger sammen i overvintringsstimer, enten på dybt vand i dybere søer eller i tilløb til lavvandede søer. I en lavvandet sø observerede DTU Aqua, at op til 80 % af søens skaller og brasen forlod søen i vintermånederne.

Føde 

Skalleyngel og småskaller æder næsten udelukkende dyreplankton som f.eks. små hjuldyr i den første periode efter klækningen. Efterhånden som ynglen når en størrelse af 3-4 centimeter midt på sommeren, æder de større dyreplankton, herunder dafnier og vandlopper.  

Større skaller er næsten altædende. Her indgår dyreplankton på lige fod med insektlarver, snegle, krebsdyr, plantedele og organisk affald. 

Gydning

Skallen gyder i maj måned ved en vandtemperatur på mindst 10°C. Legen kan vare en uge. Æggene hæfter til vandplanter og sten. Æggene klækkes efter 4-10 dage, hvor larverne måler 4,5-6,5 millimeter.